Podmienky používania, pravidlá vrátenia a zrušenia, licenčná zmluva

Táto licenčná zmluva medzi vami a spoločnosťou RunPixie vysvetľuje, ako môžete používať fotografie, na ktoré máte licenciu od spoločnosti RunPixie. Stiahnutím obsahu zo služby RunPixie akceptujete podmienky tejto zmluvy. Nahrávaním obsahu do služby RunPixie súhlasíte s tým, že vaše fotografie sú šírené na základe tejto licencie.

Súbory od spoločnosti RunPixie si môžete licencovať zakúpením balíka fotografií (obsahujúceho fotografie s číslom preukazu daného bežca).

Obsah so znakom vody zo stránky RunPixie môžete používať len na bezplatné použitie. Obsah označený vodoznakom sa nesmie použiť v žiadnych konečných alebo verejne dostupných materiáloch a môže sa použiť len počas 7 dní od stiahnutia.

 

Ako môžem používať licencovaný obsah?

Obsah môžete používať akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je obmedzený touto licenčnou zmluvou. S výhradou týchto obmedzení a ostatných podmienok tejto zmluvy vám spoločnosť RunPixie udeľuje tieto práva:


Večné
, čo znamená, že počas platnosti vašej zmluvy nie je stanovený žiadny dátum ukončenia platnosti alebo ukončenia vašich práv na používanie prevzatého obsahu.

Nevýhradné, čo znamená, že nemáte výhradné práva na používanie obsahu. Spoločnosť RunPixie môže poskytnúť licenciu na rovnaký obsah iným zákazníkom.


Celosvetovo
, čo znamená, že obsah možno použiť na akomkoľvek geografickom území.

 

  1. VLASTNÍCTVO NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKY.

Túto webovú lokalitu vlastní a prevádzkuje spoločnosť Run Pixie, sp. z o. o. Všetky obrázky predávané na tejto webovej stránke sú chránené medzinárodnými autorskými právami.

 

  1. VAŠE POUŽÍVANIE NAŠICH FOTOGRAFIÍ.

Fotografie uvedené na našej webovej stránke si môžete zakúpiť vo forme obrázkov na stiahnutie. Fotografie sú určené len na vaše osobné použitie (vrátane napr. zverejnenia na sociálnych sieťach). Na profesionálne účely nesmiete reprodukovať, zobrazovať, prenášať, distribuovať ani inak využívať žiadne z obrázkov alebo ich časti akýmkoľvek spôsobom, vrátane, bez obmedzenia, tlače alebo elektronickej reprodukcie, publikácie alebo akéhokoľvek zobrazenia fotografií, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Run Pixie, sp. z o. o. Nesmiete používať ani reprodukovať žiadny produkt zakúpený na tejto webovej lokalite takým spôsobom, ktorý by naznačoval spojenie s akýmkoľvek produktom, osobou alebo subjektom, ktorý s vami nie je spojený, alebo jeho schválenie. Taktiež súhlasíte s tým, že nebudete upravovať, meniť ani inak manipulovať s akýmkoľvek produktom, okrem iného vrátane pridávania ďalšieho materiálu do akéhokoľvek produktu bez toho, aby spoločnosť Run Pixie, sp. z o. o. predchádzajúci písomný súhlas. Okrem toho nesmiete spätne analyzovať, de-kompilovať alebo inak rozoberať softvér, ktorý je súčasťou tejto webovej lokality.

 

  1. OBMEDZENÉ POUŽITIE.

Žiadne nezákonné používanie. Obsah nesmiete používať pornografickým, hanlivým alebo iným nezákonným spôsobom alebo v rozpore s platnými predpismi alebo priemyselnými kódexmi.


Žiadne samostatné používanie súborov
. Obsah nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý by umožňoval ostatným sťahovať, extrahovať alebo redistribuovať obsah ako samostatný súbor (to znamená len samotný súbor obsahu, oddelený od projektu alebo konečného použitia).

Žiadne použitie v ochrannej známke alebo logu. Nesmiete používať obsah (celý alebo jeho časť) ako rozlišovací znak ochrannej známky, dizajnovej značky, obchodného mena, obchodného názvu, značky služieb alebo loga. Okrem toho nie ste oprávnení registrovať (v žiadnej jurisdikcii) takýto obsah (ako celok alebo jeho časť) ako ochrannú známku ani sa spoliehať na takéto registrácie, predchádzajúce používanie a/alebo vzniknutú dobrú povesť, aby ste zabránili akémukoľvek použitiu obsahu alebo akéhokoľvek podobného obsahu treťou stranou (vrátane nás, našich zákazníkov alebo vlastníka autorských práv k takémuto obsahu).

Žiadne citlivé použitie. Nesmiete používať obsah, v ktorom sa nachádzajú modely alebo majetok v súvislosti s témou, ktorá by bola pre rozumnú osobu nelichotivá alebo neprimerane kontroverzná (napríklad pohlavne prenosné choroby).

Žiadne falošné uvedenie autorstva. Nesmiete nepravdivo tvrdiť, že ste pôvodným autorom konečného použitia, ktoré sa skladá prevažne z licencovaného obsahu. Nemôžete napríklad vytvoriť obraz len na základe licencovaného obsahu a tvrdiť, že ste jeho autorom.

Žiadne použitie v spojení: Obsah nesmiete používať v súvislosti s akýmkoľvek tovarom alebo službami určenými na ďalší predaj alebo distribúciu, kde hlavná hodnota spočíva v samotnom obsahu, vrátane, bez obmedzenia, kariet, kancelárskych potrieb, papierových výrobkov, kalendárov, odevov, plagátov (vytlačených na papieri, plátne alebo inom médiu), DVD, mobilných aplikácií, NFT alebo iných predmetov určených na ďalší predaj, licenciu alebo inú distribúciu za účelom zisku. Patria sem produkty “na objednávku” (to znamená produkty, ktorých obsah vyberá tretia strana na prispôsobenie takémuto produktu na základe objednávky) vrátane, bez obmedzenia, pohľadníc, hrnčekov, tričiek, plagátov a iných predmetov (to zahŕňa predaj produktov prostredníctvom webových stránok navrhnutých na mieru, ako aj stránok, ako sú zazzle.com a cafepress.com).


Žiadne elektronické šablóny
. Obsah nesmiete používať v elektronických alebo digitálnych šablónach určených na ďalší predaj alebo inú distribúciu (napríklad šablóny webových stránok, šablóny vizitiek, elektronické šablóny blahoželaní, šablóny brožúr).

Limitovaný náklad. Obsah nesmiete reprodukovať viac ako 100-krát vo fyzickej tlačenej forme. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na elektronickú reprodukciu.

Žiadne strojové učenie, umelá inteligencia ani používanie biometrických technológií. Ak to spoločnosť RunPixie výslovne nepovolila, nesmiete používať obsah (vrátane akýchkoľvek informácií v titulkoch, kľúčových slov alebo iných metadát súvisiacich s obsahom) na účely strojového učenia a/alebo umelej inteligencie alebo na akékoľvek technológie určené alebo určené na identifikáciu fyzických osôb. Okrem toho spoločnosť RunPixie nevyhlasuje ani nezaručuje, že bol získaný súhlas na takéto použitie v súvislosti s obsahom zverejneným modelom.

 

  1. ODMIETNUTIE.

BEZ OHĽADU NA ZÁRUKU SPOKOJNOSTI ZÁKAZNÍKOV SPOLOČNOSTI RUNPIXIE.COM SA TÁTO WEBOVÁ LOKALITA A JEJ OBSAH POSKYTUJÚ “TAK, AKO SÚ”, A SPOLOČNOSŤ RUNPIXIE.COM NEPOSKYTUJE ŽIADNE VYHLÁSENIA ANI ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, TÝKAJÚCE SA JEJ OBRÁZKOV ALEBO WEBOVEJ LOKALITY, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO NEPORUŠENIA, V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI.

Spustiť Pixie sp. z o. o. ani jej vedúci pracovníci, riaditelia, zamestnanci, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, poskytovatelia licencií a zástupcovia nenesú zodpovednosť za žiadne škody akéhokoľvek druhu vrátane, ale bez obmedzenia, ušlého zisku alebo podnikania, priamych, nepriamych, náhodných, následných, kompenzačných, exemplárnych, osobitných alebo represívnych škôd, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku vášho prístupu k tejto webovej lokalite alebo fotografiám alebo ich používania.

 

  1. ODŠKODNENIE.

V prípade, že reprodukujete, zobrazujete, prenášate, distribuujete alebo inak využívate fotografie alebo akúkoľvek ich časť akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je autorizovaný spoločnosťou Run Pixie, sp. z o. o., alebo ak inak porušíte akékoľvek práva duševného vlastníctva týkajúce sa akýchkoľvek obrázkov klipov na tejto webovej stránke, súhlasíte s tým, že odškodníte spoločnosť Run Pixie, sp. z o. o., a budete ju chrániť, jej dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, poskytovateľov licencií a zástupcov, za akékoľvek straty, výdavky, náklady alebo škody, vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie, ktoré im vzniknú v dôsledku neoprávneného používania fotografií a/alebo vášho porušenia podmienok tejto zmluvy.

 

  1. ZÁSADY VRÁTENIA PEŇAZÍ A VÝMENY

Ak ste zistili, že to, čo ste dostali, nie je to, čo ste si objednali, alebo je akýmkoľvek spôsobom chybné, spoločnosť Runpixie.com vám výrobok rada vymení.

– E-mail
runpixie@runpixie.com
do 7 dní od prijatia tovaru a oznámte nám, ktoré položky sú nesprávne alebo chybné. Odpovieme vám s pokynmi na vrátenie a výmenu nesprávneho alebo chybného výrobku.

– Náhrada alebo výmena sa nevykoná, ak sú výrobky dodané v podobe uvedenej na náhľade.

– Všetky obrázky sú k dispozícii na webovej stránke pred zakúpením. Kupujúci je zodpovedný za to, aby sa uistil, že kupuje správny výrobok, pokiaľ ide o obsah, formu a množstvo. Náhrada alebo výmena sa nevykoná, ak je výrobok dodaný tak, ako si ho kupujúci objednal.

– Objednávky digitálnych fotografií sa nevracajú, pokiaľ sa nezistí, že stiahnutie má technickú chybu, ktorá je pod kontrolou spoločnosti Runpixie.com.

 

  1. OSTATNÉ PODMIENKY.

Zmeny. Spustiť Pixie sp. z o. o. si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonať zmeny tejto webovej lokality, tejto zmluvy a ostatných informácií obsiahnutých na tejto webovej lokalite. Pri návšteve stránky si prečítajte tieto podmienky používania, pretože sa môžu z času na čas zmeniť.

Rozhodné právo. Táto zmluva sa riadi poľskými zákonmi, súd vo Varšave, bez ohľadu na zákony týkajúce sa kolíznych noriem. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa na túto zmluvu nevzťahuje. Víťazná strana má nárok na náhradu primeraných trov konania vrátane poplatkov za právne služby, ktoré sa týkajú toho aspektu jej nároku alebo obhajoby, v ktorom zvíťazila, a všetky protistrany, ktorým boli priznané trovy konania, sa vyrovnajú. Bez ohľadu na vyššie uvedené má spoločnosť RunPixie právo začať a viesť akékoľvek právne alebo spravodlivé konanie alebo konanie pred akýmkoľvek príslušným súdom s cieľom získať súdny príkaz alebo inú úľavu voči vám v prípade, že podľa názoru spoločnosti RunPixie je takéto konanie potrebné alebo žiaduce na ochranu jej práv duševného vlastníctva. Strany sa dohodli, že bez ohľadu na inak uplatniteľné premlčacie lehoty sa akékoľvek rozhodcovské konanie začne do dvoch rokov od konania, udalosti alebo udalosti, ktoré viedli k vzniku nároku.

Oddeliteľnosť. Ak sa zistí, že jedno alebo viacero ustanovení tejto zmluvy je v akomkoľvek ohľade neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné, nemalo by to mať vplyv na platnosť, zákonnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení. Takéto ustanovenia by sa mali revidovať len v rozsahu potrebnom na ich vykonateľnosť.

Odstúpenie od zmluvy. Žiadne konanie ktorejkoľvek zo strán, okrem výslovného písomného vzdania sa práva, nemožno považovať za vzdanie sa práva na akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy.

Úplná dohoda. Žiadne podmienky tejto zmluvy nemožno doplniť ani vymazať, pokiaľ nie sú vyhotovené písomne a písomne akceptované oboma stranami alebo pokiaľ ich spoločnosť RunPixie nevydala elektronicky a vy ste ich písomne neakceptovali. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi podmienkami tejto zmluvy a podmienkami uvedenými v akejkoľvek vami zaslanej objednávke sa uplatnia podmienky tejto zmluvy.

Oznámenie. Všetky oznámenia, ktoré je potrebné zaslať spoločnosti RunPixie podľa tejto zmluvy, by sa mali zasielať e-mailom. Všetky oznámenia vám budú zasielané e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú vo vašom účte.

Dane. Súhlasíte s tým, že zaplatíte a budete zodpovední za všetky dane z predaja, dane z používania, dane z pridanej hodnoty a clá uložené akoukoľvek jurisdikciou v dôsledku licencie, ktorá vám bola udelená, alebo vášho používania licencovaného obsahu.

Odstránenie fotografií na požiadanie. Fotografie na stránke pochádzajú z hromadných podujatí – verejných behov a bežci ich vyhľadávajú na základe vlastných štartových čísel. Podľa rozhodnutia Odvolacieho súdu vo Varšave (sp. zn. V ACa 484/17) “účasť na verejnom podujatí znamená súhlas so zverejnením podobizne v súvislosti s týmto podujatím” a v článku 81 autorského zákona sa uvádza, že “súhlas sa nevyžaduje na šírenie podobizne … osoby, ktorá predstavuje len detail celku, ako je zhromaždenie, krajina alebo verejné podujatie”. Spoločnosť RunPixie si však vyhradzuje právo odstrániť fotografie na žiadosť osoby na fotografii. Ak si želáte odstrániť fotografiu, na ktorej ste vyobrazení, kontaktujte nás.

 

  1. LICENČNÁ ZMLUVA PREDÁVAJÚCEHO

Nahrávaním obsahu do služby RunPixie súhlasíte s tým, že vaše fotografie sú šírené na základe tejto licencie.

Run Pixie, sp. z o. o. si vyhradzuje právo skontrolovať všetky fotografie (“obsah”) nahrané na RunPixie a kedykoľvek odstrániť akýkoľvek obsah.

 

8.2. REGISTRÁCIA A SPRACOVANIE INFORMÁCIÍ O POUŽÍVATEĽOVI

Pri registrácii používateľského účtu RunPixie je používateľ povinný poskytnúť osobné a adresné údaje požadované v registračnom formulári, okrem iného meno, osobné/korporátne identifikačné číslo, poštovú adresu a e-mailovú adresu (ďalej len “registračné údaje”), a uchovávať Run Pixie, sp. z o. o. o akýchkoľvek zmenách týchto registračných údajov počas platnosti zmluvy s používateľom. Používateľ, ktorý je právnickou osobou, poskytne aj informácie o kontaktnej osobe (osobách), ktorá má v mene právnickej osoby prístup na stránku RunPixie.com. Ak používateľ poskytne nepresné, neúplné alebo neaktuálne registračné údaje, spoločnosť Run Pixie, sp. z o. o. je oprávnená s okamžitou platnosťou vypovedať Zmluvu s Používateľom a súčasne zrušiť alebo ukončiť prístup Používateľa k službe RunPixie

V súvislosti s registráciou je každý používateľ ďalej povinný poskytnúť platobné údaje týkajúce sa účtu, na ktorý sa majú prijímať platby (ďalej len “platobné údaje”). Platobné riešenia, ktoré spoločnosť RunPixie priebežne podporuje, sú uvedené na stránke RunPixie.com a používateľ sa musí zaregistrovať v niektorej z týchto služieb, aby mohol používať stránku RunPixie.com.

Používateľ je povinný zabezpečiť, aby používateľský účet a heslo, ktoré si zaregistroval na používanie služby RunPixie, boli uložené dostatočným spôsobom a chránené pred použitím treťou stranou. Používateľ je zodpovedný za akékoľvek a všetky neoprávnené použitia používateľského účtu a hesla používateľa, kým používateľ nepožiada a spustí Pixie, sp. z o. o. zablokoval prístup k službe RunPixie pre konkrétnu identitu používateľa.

Spoločnosť Run Pixie, sp. z o. o. zhromažďuje a spracúva osobné údaje o Používateľovi alebo kontaktnej osobe (kontaktných osobách) Používateľa, ktoré boli odoslané spolu s registračným formulárom, vrátane Registračných údajov a Platobných údajov, a ktoré boli nahrané pomocou aplikácie RunPixie (vrátane Obsahu obsahujúceho osobné údaje), ako aj informácie o používaní aplikácie RunPixie Používateľom, ako sú údaje o hodnotení, geoznačky a informácie o nahrávaní a nákupe Obsahu (ďalej spoločne len “Osobné údaje”), za účelom poskytovania a správy aplikácie RunPixie a plnenia svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy s Používateľom. V rozsahu potrebnom na poskytovanie služieb spoločnosťou RunPixie, sp. z o. o., môže spoločnosť RunPixie, sp. z o. o., odovzdávať Osobné údaje poskytovateľom služieb konajúcim v mene spoločnosti RunPixie, sp. z o. o., a partnerom spoločnosti RunPixie, sp. z o. o. Používateľ alebo kontaktné osoby Používateľa majú právo na prístup k Osobným údajom, ktoré o nich spoločnosť Run Pixie, sp. z o. o. eviduje, a môžu kedykoľvek požiadať spoločnosť RunPixie o opravu alebo vymazanie nesprávnych alebo neúplných Osobných údajov. Okrem toho môže Používateľ opraviť svoje Osobné údaje, a to prihlásením sa do svojho používateľského účtu pre RunPixie. Prijatím tejto Zmluvy o používaní Používateľ súhlasí so spracovaním Osobných údajov spoločnosťou RunPixie, sp. z o. o. v súlade s týmto článkom. Spoločnosť Run Pixie, sp. z o. o. nie je oprávnená poskytovať údaje Používateľa nikomu inému ako partnerom, ktorí spolu so spoločnosťou Run Pixie, sp. z o. o. poskytujú služby v rámci RunPixie.

 

8.3. PREDPISY TÝKAJÚCE SA OBSAHU NAHRANÉHO NA RUNPIXIE.COM

Používateľ je výlučne a výhradne zodpovedný za všetky fotografie, ktoré odosiela, spracováva alebo s ktorými narába prostredníctvom aplikácie RunPixie, a za všetky údaje, ktoré ukladá na Run Pixie, sp. z o. o. serverov. Run Pixie, sp. z o. o. nekontroluje a nemôže kontrolovať všetok obsah nahraný na RunPixie a nezodpovedá za obsah. Akékoľvek premietanie obsahu vykonané spoločnosťou Run Pixie, sp. z o. o. by sa mali považovať len za zdvorilostné a neobmedzujú zodpovednosť používateľa za obsah.

Používateľ môže používať RunPixie len v súlade s používateľskou zmluvou. Používateľ nie je oprávnený používať RunPixie spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť preťaženie, narušenie, poškodenie, deaktiváciu alebo znefunkčnenie RunPixie, alebo používať RunPixie spôsobom, ktorý by mohol viesť k prenosu, distribúcii alebo nahrávaniu softvéru alebo materiálu obsahujúceho škodlivý kód, ako sú vírusy, časované bomby, cancelboty, červy, trójske kone, špionážny softvér alebo iný potenciálne škodlivý softvér, materiál alebo informácie.

Používateľ sa zaväzuje, že nebude používať službu RunPixie na účely nahrávania, zverejňovania, posielania e-mailov alebo akýmkoľvek iným spôsobom spracúvať alebo preposielať obsah, ktorý je v rozpore s platnými právnymi predpismi (okrem iného vrátane informácií, ktoré možno považovať za podnecovanie k rasovej nenávisti, detskú pornografiu, ohováranie, urážanie, podnecovanie k vzbure, nezákonný opis násilia, a/alebo porušenie autorského práva alebo akéhokoľvek zákona o duševnom vlastníctve alebo porušenie zákona o osobných údajoch), Obsah s nahotou alebo obsah, ktorý môže byť akýmkoľvek iným spôsobom chápaný ako výhražný, urážlivý, rasistický, urážlivý, vulgárny a/alebo neslušný alebo ktorý zahŕňa porušenie osobnej sféry súkromnej osoby alebo porušenie ochrannej známky alebo autorského práva tretej strany alebo iného práva duševného vlastníctva. Používateľ je tiež povinný nepoužívať Run Pixie, sp. z o. o. ochranných známok alebo rozlišovacích znakov iným spôsobom, než s akým výslovne súhlasila spoločnosť Run Pixie, sp. z o. o.

Súhlasom s touto zmluvou používateľ súhlasí s tým, aby spoločnosť Run Pixie, sp. z o. o. na spracovanie a uchovávanie Osobných údajov a Obsahu a na zverejnenie Osobných údajov alebo Obsahu, ak spoločnosť Run Pixie, sp. z o. o. je povinná tak urobiť na základe zákona, alebo ak spoločnosť RunPixie podľa vlastného uváženia považuje za potrebné (a) splniť zákonnú povinnosť; (b) dodržiavať Zmluvu s používateľom; (c) reagovať na vyhlásenia, že obsah a/alebo osobné údaje predstavujú porušenie práva tretej strany alebo sú akýmkoľvek iným spôsobom v rozpore so zákonom; alebo (d) chrániť záujmy, práva, majetok alebo osobnú bezpečnosť spoločnosti RunPixie, jej používateľov alebo verejnosti.

Ak používateľ zistí, že obsah dostupný v službe RunPixie porušuje podmienky tejto používateľskej zmluvy, môže podať sťažnosť zákazníckej podpore spoločnosti RunPixie. V prípade takejto sťažnosti spoločnosť Run Pixie, sp. z o. o. si vyhradzuje právo dočasne alebo natrvalo odstrániť príslušný obsah.

 

8.4. UDELENIE LICENCIE NA OBSAH spoločnosti Run Pixie, sp. z o. o.

Každý predávajúci, ktorý nahráva obsah na predaj na RunPixie, týmto udeľuje spoločnosti Run Pixie, sp. z o. o. celosvetovú, nevýhradnú, trvalú, bezodplatnú, prevoditeľnú licenciu (s právom na sublicenciu) na používanie, reprodukciu, distribúciu a zobrazovanie obsahu na akýkoľvek komerčný alebo nekomerčný účel vrátane práva upravovať, reprodukovať, publikovať a zobrazovať obsah a vytvárať z neho odvodené diela akýmkoľvek spôsobom, ako aj poskytovať tretím stranám a spoločnosti Run Pixie, sp. z o. o. partnerov právo na sublicenciu, Obsah v rámci rôznych funkcií RunPixie z času na čas a v rámci podnikania Run Pixie, sp. z o. o. Táto licencia zahŕňa bez obmedzenia propagáciu RunPixie alebo šírenie RunPixie v akýchkoľvek mediálnych formátoch a prostredníctvom akýchkoľvek mediálnych kanálov (vrátane propagačných kampaní na sociálnych sieťach), a to po dobu, kým je obsah sprístupnený predávajúcim na RunPixie.

Run Pixie, sp. z o. o. môže z času na čas udeliť prevádzkovateľom verejných vyhľadávačov povolenie používať vyhľadávače alebo vyhľadávacie pavúky na kopírovanie obsahu výlučne na účely vytvorenia verejne dostupných indexov obsahu, v ktorých je možné vyhľadávať. Každý predávajúci osobitne umožňuje Run Pixie, sp. z o. o. umožniť prístup k obsahu takýmto vyhľadávačom alebo pavúkom.

Akékoľvek komerčné použitie akéhokoľvek obsahu iným používateľom ako predávajúcim si vyžaduje, aby si takýto používateľ zakúpil licenciu na obsah.

Aby sa predišlo pochybnostiam, udelenie trvalej licencie znamená, že licencia na obsah zostáva v plnej platnosti aj v prípade, že obsah, na ktorý sa licencia vzťahuje, bol zo služby RunPixie odstránený alebo vymazaný. Odstránenie/vymazanie obsahu zo služby RunPixie teda nemá vplyv na licencie na obsah predané pred takýmto odstránením/vymazaním.

 

8.5. STANOVENIE CENY OBSAHU

Nahrávaním obsahu do služby RunPixie predávajúci súhlasí s tým, aby bol tento obsah zverejnený na predaj na platforme RunPixie a platforme jej partnerov za podmienok a cien, ktoré spoločnosť Run Pixie, sp. z o. o. alebo jej partnerov platia v čase nákupu licencie (ako je podrobnejšie uvedené nižšie).

Run Pixie, sp. z o. o. si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia stanoviť poplatok za obsah (ako je definovaný nižšie) pre všetky licencie na obsah uverejnený na RunPixie. Run Pixie, sp. z o. o. si ďalej vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť akýkoľvek takýto poplatok za obsah smerom nahor alebo nadol podľa vlastného uváženia, spustiť dočasné propagačné kampane, ktoré sa vzťahujú na celý obsah alebo jeho časť na RunPixie, a vytvárať balíky, kompilácie a portfóliá obsahu a stanoviť ceny za takéto kampane, balíky atď. podľa vlastného uváženia.

 

8.6. SÚHLASY ZÚČASTNENÝCH OSÔB/MODELOV

Predávajúci potvrdzuje, že nahraním Obsahu na RunPixie získal všetky požadované súhlasy od všetkých súkromných osôb, ktoré sa zúčastňujú na Obsahu (ďalej len “modelové súhlasy”), alebo že Obsah pozostáva z fotografií zhotovených na verejnom priestranstve a takýto súhlas nie je potrebný.

 

8.7 ŽIADNE PORUŠENIE

Predávajúci vyhlasuje a zaručuje kupujúcemu a spoločnosti Run Pixie, sp. z o. o. že predávajúci je pôvodným autorom fotografií obsahu a že vlastní všetky práva k obsahu. Predávajúci ďalej vyhlasuje a zaručuje kupujúcemu a spoločnosti Run Pixie, sp. z o. o. že obsah neporušuje žiadne autorské práva, morálne práva ani iné práva duševného vlastníctva.

 

8.8. PLATOBNÉ PODMIENKY

Úhradu poplatku za obsah vykoná kupujúci prostredníctvom nákupného procesu na portáli RunPixie a platobných riešení, ktoré na ňom sprístupňuje spoločnosť Run Pixie, sp. z o. o. V súvislosti s tým Run Pixie, sp. z o. o. dostáva licenčný poplatok na svoj vlastný účet. Všetky platby sú konečné a záväzné a kupujúcemu sa za žiadnych okolností nevracajú, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak.

Po spustení Pixie, sp. z o. o. obdrží poplatok za obsah, bude obsah uvoľnený kupujúcemu na použitie v súlade s licenciou na obsah.

Poplatok za obsah zahŕňa platbu za všetky fotografie vo fotobalíku (výber fotografií z bežeckých pretekov, ktorý obsahuje fotografie bežca s určeným číslom).

 

8.9 UVOĽNENIE PROVÍZIÍ PREDÁVAJÚCIM

Za udelenie licencie na nahraný obsah získajú predávajúci zľavy na balíky fotografií stiahnutých z RunPixie, ako je uvedené na webovej stránke. Uvedená zľava sa považuje za úplnú platbu za licencie na obsah predávané predávajúcim.

Okrem toho môže spoločnosť RunPixie v niektorých pretekoch (jasne označených predtým) vyplatiť províziu aj predávajúcim. V takom prípade sa csa budú zhromažďovať na používateľskom účte každého predávajúceho v službe RunPixie. Predávajúci môže požiadať Run Pixie, sp. z o. o. uvoľniť provízie, ktoré dostala spoločnosť Run Pixie, sp. z o. o. v mene predávajúceho prostredníctvom funkcie “Cash Out” pripojenej k používateľskému účtu predávajúceho po dosiahnutí minimálnej úrovne provízie definovanej spoločnosťou Run Pixie, sp. z o. o. alebo jej partnerov. Ak spoločnosť Run Pixie dostane takúto žiadosť o uvoľnenie, sp. z o. o. najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, zostatok na užívateľskom účte predávajúceho ku dňu žiadosti o uvoľnenie bude vyplatený na konci nasledujúceho kalendárneho mesiaca podľa platobných údajov zaregistrovaných predávajúcim. Uvedená platba sa považuje za úplnú platbu za licencie na obsah predané predávajúcim. Run Pixie, sp. z o. o. si vyhradzuje právo poskytnúť iné riešenia pre “Cash Out”, ktoré budú v takom prípade popísané na webovej stránke spoločnosti RunPixie. Spoločnosť RunPixie zníži výber o náklady na spracovanie, ktoré jej ukladá partner tretej strany. Spoločnosť RunPixie môže tiež požiadať, aby predávajúci spracoval výplatu po prekročení určitej sumy nahromadených provízií.

Ak Predávajúci nepožiadal o uvoľnenie nahromadených Provízií do dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od dátumu predaja Licencie(-í) na obsah alebo ak Predávajúci v rovnakom období neposkytol platné Platobné údaje umožňujúce spoločnosti Run Pixie, sp. z o. o. uvoľniť nahromadené provízie, tieto provízie prepadnú a pripadnú spoločnosti Run Pixie, sp. z o. o.

Run Pixie, sp. z o. o. si vyhradzuje právo upraviť platby vykonané v prospech predávajúceho a požadovať späť akúkoľvek sumu, ktorá bola predávajúcemu vyplatená nesprávne, bez ohľadu na dôvod takéhoto nesprávneho vyplatenia.