Podmienky používania, zásady vrátenia tovaru, licenčná zmluva

Táto licenčná zmluva medzi vami a spoločnosťou RunPixie sp. z o. o. (“RunPixie”) vysvetľuje, ako môžete používať obrázky, na ktoré máte licenciu od spoločnosti RunPixie. Stiahnutím obsahu zo stránky RunPixie.com súhlasíte s podmienkami tejto zmluvy. Súbory si môžete licencovať na stránke RunPixie.com zakúpením balíka fotografií (obsahujúceho obrázky s daným číslom bežca).

Bezplatný obsah s vodoznakom od spoločnosti RunPixie môžete používať len na bezplatné použitie. Obsah označený vodoznakom sa nesmie použiť v žiadnom konečnom alebo verejne dostupnom materiáli a môže sa používať len 7 dní po stiahnutí.

Odoslaním obsahu do služby RunPixie súhlasíte s tým, že vaše obrázky sa budú šíriť podľa tejto licencie.

 

Ako môžem používať licencovaný obsah?

Obsah môžete používať akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je obmedzený touto licenčnou zmluvou. S výhradou týchto obmedzení a ostatných podmienok tejto zmluvy vám spoločnosť RunPixie udeľuje tieto práva:


Večné
, čo znamená, že počas trvania zmluvy nie je stanovený žiadny dátum ukončenia platnosti alebo ukončenia vašich práv na používanie prevzatého obsahu.

Nevýhradné, čo znamená, že nemáte výhradné práva na používanie obsahu. Spoločnosť RunPixie môže poskytnúť licenciu na rovnaký obsah iným klientom.


Územne neobmedzené
čo znamená, že obsah sa môže používať na akomkoľvek geografickom území.

1. VLASTNÍCTVO NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKY.

Túto stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť Run Pixie, sp. z o. o. Všetky obrázky predávané na tejto webovej stránke sú chránené medzinárodnými autorskými právami.

2. POUŽITIE NAŠICH FOTOGRAFIÍ.

Obrázky zverejnené na našej stránke si môžete zakúpiť ako obrázky na stiahnutie. Fotografie sú určené len na osobné použitie (vrátane zverejnenia na sociálnych sieťach). Na profesionálne použitie nesmiete obrázky alebo ich časti reprodukovať, zobrazovať, prenášať, distribuovať alebo inak používať akýmkoľvek spôsobom, okrem iného vrátane tlače alebo elektronickej reprodukcie, publikovania alebo akéhokoľvek zobrazovania obrázkov, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Run Pixie, sp. z o.o. Nesmiete používať ani reprodukovať žiadny výrobok zakúpený na tejto stránke spôsobom, ktorý by naznačoval spojenie s akýmkoľvek výrobkom, osobou alebo subjektom, ktorý s vami nie je prepojený, alebo jeho podporu. Taktiež súhlasíte s tým, že nebudete upravovať, meniť ani inak manipulovať s akýmkoľvek produktom, vrátane, ale bez obmedzenia, pridávania iných materiálov do akéhokoľvek produktu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Run Pixie, sp. z o. o. Okrem toho nesmiete spätne analyzovať, dekompilovať alebo inak rozoberať softvér obsiahnutý na tejto webovej lokalite.

3. OBMEDZENÉ POUŽÍVANIE.

Zákaz nezákonného používania. Obsah nesmiete používať pornografickým, hanlivým alebo iným nezákonným spôsobom alebo v rozpore s platnými zákonmi alebo priemyselnými kódexmi.

Zákaz redistribúcie súborov. Obsah nesmiete používať spôsobom, ktorý by umožňoval ostatným sťahovať, extrahovať alebo redistribuovať obsah ako samostatný súbor (to znamená samotný súbor obsahu oddelený od dizajnu alebo konečného použitia).

Zákaz používania ochrannej známky alebo loga. Obsah nesmiete používať (ako celok alebo jeho časť) ako charakteristický alebo rozlišovací prvok ochrannej známky, loga, obchodného názvu, značky služieb alebo loga. Okrem toho nie ste oprávnení registrovať (v akejkoľvek jurisdikcii) takýto obsah (ako celok alebo jeho časť) ako ochrannú známku alebo sa spoliehať na takéto registrácie, predchádzajúce používanie a/alebo nahromadené dobré meno, aby ste zabránili tretím stranám (vrátane nás, našich zákazníkov alebo vlastníka autorských práv k takémuto obsahu) používať takýto obsah alebo podobný obsah.

Zákaz nevhodného používania. Nesmiete používať obsah zobrazujúci modelky alebo majetok v súvislosti s témou, ktorá by bola pre rozumnú osobu nelichotivá alebo neprimerane kontroverzná (napríklad pohlavne prenosné choroby).

Zákaz skresľovania autorstva. Nemôžete nepravdivo tvrdiť, že ste pôvodným tvorcom konečného použitia, ktoré pozostáva prevažne z licencovaného obsahu. Nemôžete napríklad vytvoriť obrázok len na základe licencovaného obsahu a vyhlásiť sa za jeho autora.

Zákaz používania v kombinácii. Obsah nesmiete používať v súvislosti s akýmkoľvek tovarom alebo službami určenými na ďalší predaj alebo distribúciu, ktorých primárnou hodnotou je samotný obsah, okrem iného vrátane kariet, písacích potrieb, papierových výrobkov, kalendárov, odevov, plagátov (vytlačených na papieri, plátne alebo iných médiách), DVD, mobilných aplikácií, NFT alebo iných predmetov určených na ďalší predaj, licencovanie alebo inú distribúciu za účelom zisku. Patria sem produkty “na požiadanie” (t. j. produkty, pri ktorých obsah vyberá tretia strana, aby bol prispôsobený produktu na základe objednávky), okrem iného vrátane pohľadníc, hrnčekov, tričiek, plagátov a iných predmetov (sem patrí predaj produktov prostredníctvom webových stránok navrhnutých na mieru, ako aj webových stránok, ako sú zazzle.com a cafepress.com).


Zákaz elektronických šablón
. Nesmiete používať obsah elektronických alebo digitálnych šablón určených na ďalší predaj alebo inú distribúciu (napríklad šablóny webových stránok, šablóny vizitiek, elektronické šablóny blahoželaní, šablóny návrhov brožúr).

Obmedzený obeh. Obsah sa nesmie reprodukovať viac ako 100-krát vo fyzickej tlačenej forme. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na elektronickú reprodukciu.

Zákaz používania strojového učenia, umelej inteligencie alebo biometrických technológií. Bez výslovného súhlasu spoločnosti RunPixie nesmiete používať obsah (vrátane podpisových informácií, kľúčových slov alebo iných metadát súvisiacich s obsahom) na strojové učenie a/alebo umelú inteligenciu alebo technológie určené alebo určené na identifikáciu osôb. Okrem toho spoločnosť RunPixie nevyhlasuje ani nezaručuje, že získala súhlas na takéto použitie obsahu zverejneného modelkami.

4. VYHLÁSENIE.

BEZ OHĽADU NA ZÁRUKU SPOKOJNOSTI ZÁKAZNÍKOV SPOLOČNOSTI RUNPIXIE.COM SA TÁTO WEBOVÁ LOKALITA A JEJ OBSAH POSKYTUJÚ “TAK, AKO SÚ”, A SPOLOČNOSŤ RUNPIXIE.COM NEPOSKYTUJE ŽIADNE VYHLÁSENIA ANI ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, TÝKAJÚCE SA JEJ OBRÁZKOV ALEBO WEBOVEJ LOKALITY, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO NEPORUŠENIA, V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI.

Spustiť Pixie sp. Ltd. a jej vedúci pracovníci, riaditelia, zamestnanci, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, poskytovatelia licencií a zástupcovia nenesú zodpovednosť za žiadne škody vrátane, ale bez obmedzenia, straty podnikania alebo zisku, priamych, nepriamych, náhodných, následných, kompenzačných, exemplárnych, osobitných alebo represívnych škôd, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku prístupu na túto stránku alebo obrázky alebo ich používania.

5. KOMPENZÁCIA.

Ak reprodukujete, zobrazujete, prenášate, distribuujete alebo inak používate obrázky alebo ich časti akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je schválený spoločnosťou Run Pixie, Ltd., alebo ak inak porušujete práva duševného vlastníctva súvisiace s akýmikoľvek obrázkami na tejto stránke, súhlasíte s tým, že budete niesť zodpovednosť namiesto spoločnosti Run Pixie, Ltd, jej dcérskych spoločností, pridružených spoločností, poskytovateľov licencií a zástupcov a nebudú zodpovední za žiadne straty, výdavky, náklady alebo škody vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie, ktoré im vzniknú v dôsledku vášho neoprávneného používania obrázkov a/alebo porušenia tejto zmluvy.

6. ZÁSADY VRÁTENIA PEŇAZÍ A VÝMENY TOVARU

Ak zistíte, že to, čo ste dostali, nie je to, čo ste si objednali, alebo je akýmkoľvek spôsobom chybné, spoločnosť Runpixie.com vám výrobok rada vymení.

– Do 7 dní od prijatia tovaru nám pošlite e-mail na adresu runpixie@runpixie.com a oznámte nám, ktoré položky sú nesprávne alebo chybné. Odpovieme vám s pokynmi, ako vrátiť a vymeniť nesprávny alebo chybný výrobok.

– Vrátenie peňazí alebo výmena sa neuskutoční, ak sú výrobky dodané tak, ako sú zobrazené v náhľade.

– Všetky obrázky sú k dispozícii na webovej stránke pred zakúpením. Kupujúci je zodpovedný za to, aby sa uistil, že kupuje správny výrobok, a to z hľadiska obsahu, formy aj množstva. Ak je výrobok dodaný v súlade s objednávkou kupujúceho, peniaze sa nevracajú ani nevymieňajú.

– Objednávky digitálnych obrázkov sa nevracajú, pokiaľ sa nezistí, že stiahnuté obrázky majú technickú chybu, ktorá je pod kontrolou spoločnosti Runpixie.com.

 

7. OSTATNÉ USTANOVENIA

Zmeny. Spustiť Pixie sp. z o. o. si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonať zmeny na tejto stránke, v tejto zmluve a ďalších informáciách obsiahnutých na tejto stránke. Pri návšteve stránky si prečítajte podmienky používania, pretože sa môžu z času na čas zmeniť.

Uplatniteľné právo. Táto zmluva sa riadi poľským právom, súdom vo Varšave, bez ohľadu na jeho kolízne ustanovenia. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru túto zmluvu neupravuje. Víťazná strana bude mať nárok na náhradu svojich primeraných trov konania vrátane poplatkov za právne zastupovanie v súvislosti s tým aspektom nároku alebo obhajoby, v ktorom zvíťazila, a všetky protichodné priznané trovy sa započítajú. Bez ohľadu na vyššie uvedené má spoločnosť RunPixie právo začať a viesť akékoľvek právne alebo spravodlivé konanie na príslušnom súde s cieľom získať súdny príkaz alebo inú úľavu voči vám, ak je podľa názoru spoločnosti RunPixie takéto konanie potrebné alebo žiaduce na ochranu vašich práv duševného vlastníctva. Strany sa dohodli, že bez ohľadu na akékoľvek iné platné premlčacie lehoty sa akékoľvek rozhodcovské konanie začne do dvoch rokov od konania, udalosti alebo vývoja, ktoré viedli k vzniku nároku.

Oddelenie. Ak sa zistí, že jedno alebo viacero ustanovení tejto zmluvy je v akomkoľvek ohľade neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné, platnosť, zákonnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení tým nie je dotknutá. Takéto ustanovenia by sa mali meniť a dopĺňať len v rozsahu potrebnom na ich vykonateľnosť.

Vzdanie sa práva. Žiadne konanie ktorejkoľvek zo strán, okrem výslovného písomného vzdania sa práva, sa nesmie považovať za vzdanie sa práva na akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy.

Celá dohoda. Žiadna podmienka tejto zmluvy nesmie byť doplnená alebo vymazaná, pokiaľ nie je v písomnej forme a nie je akceptovaná oboma stranami alebo pokiaľ nie je vydaná spoločnosťou RunPixie elektronicky a nie je vami písomne akceptovaná. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi podmienkami tejto zmluvy a podmienkami uvedenými v akejkoľvek vami zaslanej objednávke sa uplatňujú podmienky tejto zmluvy.

Oznámenie. Všetky oznámenia, ktoré je potrebné zaslať spoločnosti RunPixie podľa tejto zmluvy, sa zasielajú e-mailom. Všetky oznámenia používateľovi sa budú posielať e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v používateľskom konte.

Dane. Súhlasíte s tým, že zaplatíte a ste zodpovední za všetky dane z predaja, dane z používania, dane z pridanej hodnoty a clá uložené akoukoľvek jurisdikciou v dôsledku vašej licencie alebo používania licencovaného obsahu.

Vymazanie fotografií na požiadanie. Fotografie na stránke pochádzajú z masových podujatí – verejných behov – a bežci ich vyhľadávajú na základe vlastných štartových čísel. Podľa rozsudku Odvolacieho súdu vo Varšave (sp. zn. V ACa 484/17) “účasť na verejnom podujatí znamená súhlas so zverejnením podobizne v súvislosti s týmto podujatím” a čl. 81 autorského zákona uvádza, že “povolenie sa nevyžaduje na šírenie podobizne (…) osoby, ktorá tvorí len detail celku, ako je zhromaždenie, krajina, verejná udalosť”. Spoločnosť RunPixie si však vyhradzuje právo odstrániť obrázky na žiadosť osoby, ktorá sa na nich nachádza. Ak chcete, aby bola vaša fotografia odstránená, kontaktujte nás.

 

  1. LICENČNÁ ZMLUVA PREDÁVAJÚCEHO

Odoslaním obsahu spoločnosti RunPixie súhlasíte s tým, že vaše obrázky budú šírené na základe tejto licencie.

Run Pixie, sp. z o. o. si vyhradzuje právo preskúmať všetky obrázky (“obsah”) odoslané spoločnosti RunPixie a kedykoľvek odstrániť akýkoľvek obsah.

 

8.1. REGISTRÁCIA A SPRACOVANIE INFORMÁCIÍ O POUŽÍVATEĽOVI

Pri registrácii používateľského konta RunPixie používateľ poskytne osobné a adresné údaje požadované v registračnom formulári, okrem iného meno, identifikačné číslo, poštovú adresu a e-mailovú adresu (“registračné údaje”), a informuje spoločnosť Run Pixie, sp. z o. o. o akýchkoľvek zmenách týchto registračných údajov počas platnosti zmluvy s používateľom. Používateľ, ktorý je právnickou osobou, by mal poskytnúť aj informácie o kontaktnej osobe (osobách), ktorá bude mať prístup k službe RunPixie.com v mene právnickej osoby. Ak používateľ poskytne nepresné, neúplné alebo neaktuálne registračné údaje, spoločnosť Run Pixie, sp. z o. o. má právo s okamžitou platnosťou vypovedať zmluvu s používateľom a zároveň zrušiť alebo zrušiť prístup používateľa k službe RunPixie.

V súvislosti s registráciou je každý používateľ povinný uviesť aj platobné údaje pre účet, na ktorý sa majú pripísať platby (“platobné údaje”). Platobné riešenia podporované spoločnosťou RunPixie sú z času na čas uvedené na stránke RunPixie.com a používateľ sa musí zaregistrovať v jednej z týchto služieb, aby mohol používať stránku RunPixie.com.

Ste povinní zabezpečiť, aby používateľský účet a heslo, ktoré ste si zaregistrovali na používanie služby RunPixie, boli vhodným spôsobom uložené a chránené pred použitím tretími stranami. Používateľ je zodpovedný za akékoľvek neoprávnené použitie používateľského účtu a hesla používateľa, kým používateľ nepožiada a spoločnosť Run Pixie, sp. z o. o. zablokovať prístup k aplikácii RunPixie pre konkrétnu identitu používateľa.

Run Pixie, sp. z o. o. zhromažďuje a spracúva osobné údaje Používateľa alebo kontaktnej osoby (osôb) Používateľa, ktoré boli odoslané spolu s registračným formulárom, vrátane Registračných údajov a Platobných údajov, a ktoré sú prenášané prostredníctvom aplikácie RunPixie (vrátane Obsahu obsahujúceho osobné údaje), ako aj informácie o používaní aplikácie RunPixie Používateľom, ako sú údaje o hodnotení, geoznačky a informácie o prenose a kúpe Obsahu, (ďalej spoločne len “Osobné údaje”) na účely poskytovania a správy aplikácie RunPixie a plnenia svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy s Používateľom. V rozsahu potrebnom na poskytovanie služieb spoločnosti RunPixie, sp. z o. o. môže spoločnosť RunPixie, sp. z o. o. odovzdávať Osobné údaje poskytovateľom služieb konajúcim v mene spoločnosti RunPixie, sp. z o. o. a partnerom spoločnosti RunPixie, sp. z o. o. Používateľ alebo kontaktné osoby Používateľa majú právo nahliadnuť do Osobných údajov, ktoré o nich spoločnosť Run Pixie, sp. z o. o. eviduje, a môžu kedykoľvek požiadať spoločnosť RunPixie o opravu alebo vymazanie nesprávnych alebo neúplných Osobných údajov. Okrem toho môže Používateľ opraviť svoje Osobné údaje prihlásením sa do svojho používateľského účtu v RunPixie. Prijatím tejto Zmluvy s používateľom používateľ súhlasí so spracovaním Osobných údajov spoločnosťou RunPixie, sp. z o.o. v súlade s týmto bodom. Spoločnosť Run Pixie, sp. z o. o. nie je oprávnená poskytnúť údaje Používateľa nikomu inému ako partnerom, ktorí spolu so spoločnosťou Run Pixie, sp. z o. o. poskytujú služby spoločnosti RunPixie.

 

8.2. PODMIENKY PRE OBSAH STRÁNKY RUNPIXIE.COM

Ste výlučne zodpovední za všetky obrázky, ktoré nahráte, spracujete alebo s ktorými manipulujete pomocou služby RunPixie, a za všetky údaje, ktoré uložíte na serveroch spoločnosti Run Pixie, sp. z o. o. Run Pixie, sp. z o. o. nekontroluje a nemôže kontrolovať všetok obsah zverejnený na RunPix a nezodpovedá za takýto obsah. Akákoľvek kontrola obsahu zo strany spoločnosti Run Pixie, sp. z o. o. by sa mali považovať len za zdvorilostné a neobmedzujú zodpovednosť používateľa za obsah.

Používateľ môže používať RunPixie len v súlade s touto zmluvou. Nie ste oprávnení používať službu RunPixie žiadnym spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť preťaženie, narušenie, poškodenie, znefunkčnenie alebo znefunkčnenie služby RunPixie, ani používať službu RunPixie žiadnym spôsobom, ktorý by mohol viesť k prenosu, distribúcii alebo zverejneniu softvéru alebo materiálu obsahujúceho škodlivý kód, ako napríklad vírus, časované bomby, cancelboty, červy, trójske kone, spyware alebo iný potenciálne škodlivý softvér, materiál alebo informácie.

Súhlasíte s tým, že nebudete používať službu RunPixie na nahrávanie, odosielanie, posielanie e-mailov alebo iné spracovanie či prenos obsahu, ktorý je v rozpore s platnými zákonmi (okrem iného vrátane. informácie, ktoré možno považovať za podnecovanie k rasovej nenávisti, detskú pornografiu, hanobenie, urážky, podnecovanie k nepokojom, nezákonný opis násilia a/alebo porušenie autorských práv alebo akéhokoľvek práva duševného vlastníctva alebo porušenie zákona o osobných údajoch), obsah s nahotou alebo obsah, ktorý môže byť akýmkoľvek iným spôsobom chápaný ako výhražný, urážlivý, rasistický, urážlivý, vulgárny a/alebo neslušný alebo ktorý zahŕňa porušenie osobnej sféry jednotlivca alebo porušenie ochrannej známky alebo autorských práv tretej strany alebo akéhokoľvek iného práva duševného vlastníctva. Používateľ je tiež povinný nepoužívať ochranné známky alebo značky spoločnosti Run Pixie, sp. z o. o. iným spôsobom, ako je ten, na ktorý sa vzťahuje Run Pixie, sp. z o. o. udelila svoj výslovný súhlas.

Súhlasom s touto používateľskou zmluvou vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním a uchovávaním údajov spoločnosťou Run Pixie, sp. z o. o. osobné údaje a obsah a zverejniť osobné údaje alebo obsah, ak spoločnosť Run Pixie, sp. z o. o. ak to vyžaduje zákon, alebo ak to spoločnosť RunPixie podľa vlastného uváženia považuje za nevyhnutné. (a) splniť zákonnú povinnosť; (b) zachovať platnosť Zmluvy s používateľom; (c) reagovať na tvrdenia, že obsah a/alebo osobné údaje porušujú práva tretích strán alebo sú inak nezákonné; alebo (d) chrániť záujmy, práva, majetok alebo osobnú bezpečnosť spoločnosti RunPixie, jej používateľov alebo verejnosti.

Ak sa používateľ domnieva, že obsah dostupný v službe RunPixie porušuje podmienky tejto zmluvy, môže podať sťažnosť zákazníckemu servisu spoločnosti RunPixie. V prípade takejto sťažnosti spustite aplikáciu Pixie, sp. z o. o. si vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo odstrániť akýkoľvek obsah.

 

8.3. UDELENIE LICENCIE NA OBSAH Run Pixie, sp. z o. o.

Každý predávajúci, ktorý zverejní obsah na predaj na RunPix, týmto udeľuje spoločnosti Run Pixie, sp. z o. o. celosvetovú, nevýhradnú, trvalú, bezodplatnú a prevoditeľnú licenciu (s právom udeľovať sublicencie) na používanie, reprodukciu, distribúciu a zobrazovanie obsahu na akýkoľvek komerčný alebo nekomerčný účel vrátane práva upravovať, reprodukovať, publikovať a zobrazovať obsah a vytvárať z neho odvodené diela akýmkoľvek spôsobom a udeľovať tretím stranám a partnerom spoločnosti Run Pixie, sp. z o. o. práva na sublicenciu, obsah v rámci rôznych funkcií RunPixie z času na čas a v rámci činností spoločnosti Run Pixie, sp. z o. o. Táto licencia zahŕňa bez obmedzenia propagáciu RunPixie alebo šírenie RunPixie v akýchkoľvek mediálnych formátoch a prostredníctvom akýchkoľvek mediálnych kanálov (vrátane propagačných kampaní na sociálnych sieťach) počas celého obdobia, počas ktorého Predávajúci sprístupňuje Obsah na RunPixie.

Run Pixie, sp. z o. o. môže z času na čas udeliť povolenie prevádzkovateľom verejných vyhľadávačov na používanie vyhľadávačov alebo vyhľadávacích pavúkov na kopírovanie obsahu výlučne na účely vytvorenia verejne dostupných indexov obsahu, v ktorých je možné vyhľadávať. Každý predávajúci výslovne povoľuje spoločnosti Run Pixie, sp. z o. o. udeliť prístup k obsahu takýmto vyhľadávačom alebo indexovacím robotom.

Akékoľvek komerčné použitie akéhokoľvek obsahu iným používateľom ako predajcom vyžaduje, aby si takýto používateľ zakúpil licenciu na obsah od spoločnosti RunPixie.

Aby sa predišlo pochybnostiam, udelenie časovo neobmedzenej licencie znamená, že Licencia na obsah zostáva v plnej platnosti a účinnosti aj v prípade, že je Licencovaný obsah odstránený alebo vymazaný z RunPixie. Odstránenie/vymazanie obsahu zo služby RunPixie teda nemá vplyv na licencie na obsah predaný pred týmto odstránením/vymazaním.

 

8.4. HODNOTENIE OBSAHU

Odoslaním obsahu spoločnosti RunPixie predajca súhlasí so zverejnením takéhoto obsahu na predaj na platformách spoločnosti RunPixie a jej partnerov za podmienok a cien, ktoré určí spoločnosť Run Pixie, sp. z o. o. alebo jej partnerov platí v čase nákupu licencie (ako je uvedené nižšie).

Run Pixie, sp. z o. o. si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia určiť poplatok za obsah (ako je definovaný nižšie) pre všetky licencie na obsah uverejnené na RunPix. Run Pixie, sp. z o. o. ďalej si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť akýkoľvek takýto poplatok za obsah nahor alebo nadol podľa vlastného uváženia, spustiť dočasné propagačné kampane zahŕňajúce celý obsah alebo časť obsahu na RunPix a vytvárať balíčky, kompilácie a portfóliá obsahu a stanoviť ceny takýchto kampaní, balíčkov atď. podľa vlastného uváženia.

 

8.5. SÚHLASY ZÚČASTNENÝCH OSÔB/MODELOV

Predajca odoslaním obsahu spoločnosti RunPixie potvrdzuje, že získal všetky požadované súhlasy od všetkých súkromných osôb, ktoré sa zúčastňujú na obsahu (“modelové súhlasy”), alebo že obsah pozostáva z fotografií zhotovených na verejnom priestranstve a takýto súhlas nie je potrebný.

 

8.6 ŽIADNE PORUŠENIA

Predávajúci vyhlasuje a zaručuje kupujúcemu a spoločnosti Run Pixie, sp. z o. o., že predávajúci je pôvodným fotografom obsahu a že predávajúci vlastní všetky práva k obsahu. Predávajúci ďalej vyhlasuje a zaručuje Kupujúcemu a spoločnosti Run Pixie, sp. z o. o., že Obsah neporušuje žiadne autorské práva, osobnostné práva ani iné práva duševného vlastníctva.

 

8.7. PLATOBNÉ PODMIENKY

Úhradu poplatku za obsah vykoná kupujúci prostredníctvom nákupného procesu na portáli RunPix a sprístupní ho tam spoločnosť Run Pixie, sp. z o. o. platobné riešenie (riešenia). V tejto súvislosti Run Pixie, sp. z o. o. prijíma licenčný poplatok v mene predávajúceho a transakčný poplatok na svoj účet. Všetky platby sú konečné a záväzné a kupujúcemu sa za žiadnych okolností nevracajú, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak.

Po tom, čo ho prijala Run Pixie, sp. z o. o. platbu za obsah, bude obsah uvoľnený kupujúcemu na použitie v súlade s licenciou na obsah.

Poplatok za obsah zahŕňa platbu za všetky fotografie vo fotobalíku (výber fotografií z behu vrátane fotografií bežca s konkrétnym číslom).

 

8.8 SPRÍSTUPNENIE PROVÍZIÍ OBCHODNÍKOM

Za poskytnutie licencie na nahraný obsah získajú predávajúci zľavy na balíky obrázkov stiahnuté z RunPixie, ako je uvedené na webovej lokalite. Uvedená zľava sa považuje za úplnú platbu za licencie na obsah predané predávajúcim.

Za určité behy (vopred jasne označené) môže RunPixie vyplácať aj finančné provízie. Provízie sa budú zhromažďovať v používateľskom účte každého predajcu v službe RunPix. Maloobchodník môže požiadať Run Pixie, sp. z o. o. uvoľnenie provízií prijatých spoločnosťou Run Pixie, sp. z o. o. v mene predávajúceho prostredníctvom funkcie “Cash Out” pripojenej k používateľskému účtu predávajúceho po dosiahnutí minimálnej úrovne provízie stanovenej spoločnosťou Run Pixie, sp. z o. o. alebo jej partnerov. V prípade, že Run Pixie, sp. z o.o. žiadosti o výnimku najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, zostatok na užívateľskom účte predávajúceho ku dňu podania žiadosti o výnimku bude uhradený na konci nasledujúceho kalendárneho mesiaca podľa údajov o platbách evidovaných predávajúcim. Táto platba sa bude považovať za úplnú platbu za licencie na obsah predané predávajúcim. Run Pixie, sp. z o. o. si vyhradzuje právo prijať iné opatrenia “Cash Out”, ktoré budú v takom prípade popísané na webovej stránke RunPixie. Spoločnosť RunPixie zníži platbu o náklady na jej realizáciu, ktoré jej uloží partner tretej strany pre zúčtovanie. Spoločnosť RunPixie môže tiež požiadať predajcu o výber po prekročení určitej sumy nahromadených provízií.

Ak Predajca nepožiada o uvoľnenie nahromadených Provízií do dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od dátumu predaja Licencie na obsah alebo ak Predajca v rovnakej lehote neposkytne platné Platobné údaje umožňujúce spoločnosti Run Pixie, sp. z o. o. uvoľnenie nahromadených provízií, tieto provízie prepadnú v prospech predávajúceho a budú účtované spoločnosti Run Pixie, sp. z o. o.

Run Pixie, sp. z o. o. si vyhradzuje právo na opravu platieb vykonaných v prospech predávajúceho a na vrátenie akýchkoľvek súm, ktoré boli predávajúcemu vyplatené nesprávne, bez ohľadu na dôvod takejto nesprávnej platby.

Anglická verzia tejto zmluvy je záväzná. Poľská verzia je založená na automatickom preklade DeepL.