Regulamin korzystania z serwisu, polityka zwrotów, umowa licencyjna

Niniejsza umowa licencyjna pomiędzy Tobą a RunPixie sp. z o. o. (“RunPixie”) wyjaśnia, w jaki sposób możesz korzystać ze zdjęć, na które udzielasz licencji od RunPixie. Pobierając treści z RunPixie.com, Ty (“Kupujący”) akceptujesz warunki tej umowy. Możesz licencjonować pliki z RunPixie.com kupując Pakiet Zdjęć (zawierający zdjęcia z danym numerem biegacza).

Możesz korzystać z  darmowych treści opatrzonych znakiem wodnym z serwisu RunPixie wyłącznie w ramach bezpłatnego użytkowania. Zawartość ze znakiem wodnym nie może być wykorzystywana w żadnych materiałach końcowych lub publicznie dostępnych i może być wykorzystywana tylko przez 7 dni od pobrania.

Przesyłając treści do RunPixie, akceptujesz, że Twoje zdjęcia są rozpowszechniane na podstawie tej licencji.  

 

Jak mogę korzystać z licencjonowanych treści?

Możesz korzystać z treści w dowolny sposób, który nie jest ograniczony przez niniejszą umowę licencyjną. Z zastrzeżeniem tych ograniczeń i pozostałych warunków niniejszej umowy, prawa przyznane Ci przez RunPixie są:

Wieczyste, co oznacza, że nie ma wygaśnięcia ani daty końcowej dla Twoich praw do korzystania z treści pobranych w czasie trwania Twojej umowy.

Niewyłączne, co oznacza, że nie masz wyłącznych praw do korzystania z treści. RunPixie może udzielić licencji na te same treści innym klientom.

Nieograniczone terytorialnie, co oznacza, że treść może być używana na dowolnym terytorium geograficznym.

 

1. WŁASNOŚĆ NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ.

Właścicielem i operatorem tej strony jest Run Pixie, sp. z o. o. Wszystkie zdjęcia sprzedawane na stronie  są chronione międzynarodowym prawem autorskim.

 

2. KORZYSTANIE Z NASZYCH ZDJĘĆ.

Możesz zakupić zdjęcia zamieszczone na naszej Stronie w formie obrazów do pobrania. Fotografie są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego (w tym do publikacji na mediach społecznościowych).  W przypadku zastosowań profesjonalnych, nie możesz reprodukować, wyświetlać, transmitować, dystrybuować lub w inny sposób wykorzystywać zdjęć lub ich części, w jakikolwiek sposób, w tym, bez ograniczeń, drukować lub elektronicznie reprodukować, publikować lub w jakikolwiek sposób wyświetlać zdjęć, bez uprzedniej pisemnej zgody Run Pixie, sp. z o.o. Nie wolno używać ani reprodukować żadnego produktu zakupionego na tej stronie w sposób sugerujący powiązanie z lub poparcie przez jakikolwiek produkt, osobę lub podmiot, który nie jest z Tobą powiązany. Zobowiązujesz się również nie modyfikować, zmieniać lub w inny sposób manipulować jakimkolwiek produktem, w tym bez ograniczeń dodawać innych materiałów do jakiegokolwiek produktu bez uprzedniej pisemnej zgody Run Pixie, sp. z o. o. Ponadto, nie możesz dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilacji lub innego demontażu oprogramowania zawartego na tej Stronie.

 

3. OGRANICZONE UŻYTKOWANIE.

Zakaz używania niezgodnego z prawem. Nie wolno używać zawartości w sposób pornograficzny, zniesławiający lub w inny sposób niezgodny z prawem lub naruszający wszelkie obowiązujące przepisy lub kodeksy branżowe.

Zakaz redystrybucji plików. Nie wolno używać treści w sposób umożliwiający innym osobom pobieranie, wyodrębnianie lub redystrybucję treści jako samodzielnego pliku (co oznacza sam plik treści, oddzielony od projektu lub zastosowania końcowego).

Zakaz używania znaku towarowego lub logo. Nie możesz wykorzystywać treści (w całości lub w części) jako charakterystycznej lub wyróżniającej się cechy znaku towarowego, znaku graficznego, nazwy handlowej, znaku usługowego lub logo. Ponadto nie masz prawa rejestrować (w żadnej jurysdykcji) takich treści (w całości lub części) jako znaku towarowego ani powoływać się na takie rejestracje, wcześniejsze użycie i/lub zgromadzoną wartość firmy, aby zapobiec wykorzystaniu tych treści lub podobnych treści przez osoby trzecie (w tym przez nas, naszych klientów lub właściciela praw autorskich do tych treści).

Zakaz niestosownego wykorzystania. Nie wolno używać treści przedstawiających modeli lub własność w związku z tematem, który byłby niepochlebny lub nadmiernie kontrowersyjny dla rozsądnej osoby (na przykład choroby przenoszone drogą płciową).

Zakaz fałszywego przedstawiania autorstwa. Nie możesz fałszywie twierdzić, że jesteś oryginalnym twórcą końcowego użytku składającego się w dużej mierze z licencjonowanych treści. Na przykład nie możesz stworzyć obrazu opartego wyłącznie na licencjonowanej treści i twierdzić, że jesteś autorem.

Zakaz używania w połączeniu. Nie wolno wykorzystywać treści w związku z jakimikolwiek towarami lub usługami przeznaczonymi do odsprzedaży lub dystrybucji, w przypadku których podstawową wartość stanowi sama treść, w tym między innymi kartki, artykuły piśmiennicze, produkty papiernicze, kalendarze, artykuły odzieżowe, plakaty (drukowane na papierze, płótnie lub innych nośnikach), płyty DVD, aplikacje mobilne, NFT lub inne przedmioty przeznaczone do odsprzedaży, licencjonowania lub innej dystrybucji w celach zarobkowych. Obejmuje to produkty “na żądanie” (czyli produkty, w których treść jest wybierana przez stronę trzecią w celu dostosowania jej do danego produktu na zasadzie “made-to-order”), w tym między innymi pocztówki, kubki, t-shirty, plakaty i inne przedmioty (obejmuje to sprzedaż produktów za pośrednictwem stron internetowych projektowanych na zamówienie, jak również stron takich jak zazzle.com i cafepress.com). 

Zakaz szablonów elektronicznych. Nie wolno używać treści w elektronicznych lub cyfrowych szablonach przeznaczonych do odsprzedaży lub innej dystrybucji (na przykład szablony stron internetowych, szablony wizytówek, szablony elektronicznych kartek okolicznościowych, szablony projektów broszur).

Ograniczony nakład. Nie można powielać treści więcej niż 100 razy w fizycznej formie druku. To ograniczenie nie ma zastosowania do reprodukcji elektronicznej.

Zakaz używania technologii uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji lub technologii biometrycznych. Bez wyraźnego zezwolenia RunPixie nie możesz używać treści (w tym informacji o podpisie, słów kluczowych lub innych metadanych związanych z treścią) do celów uczenia maszynowego i/lub sztucznej inteligencji lub technologii zaprojektowanych lub przeznaczonych do identyfikacji osób fizycznych. Ponadto RunPixie nie oświadcza ani nie gwarantuje, że uzyskano zgodę na takie wykorzystanie w odniesieniu do treści opublikowanych przez modelki.

 

4. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

BEZ WZGLĘDU NA GWARANCJĘ SATYSFAKCJI KLIENTA RUNPIXIE.COM, TA STRONA I JEJ ZAWARTOŚĆ SĄ DOSTARCZANE “TAK JAK JEST” I RUNPIXIE.COM NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH JEJ OBRAZÓW LUB STRONY INTERNETOWEJ, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI, W PEŁNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Run Pixie sp. z o.o. i jej zarząd, dyrektorzy, pracownicy, podmioty zależne, stowarzyszone, licencjodawcy i przedstawiciele, nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody, w tym, bez ograniczeń, utratę biznesu lub zysków, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne, kompensacyjne, przykładowe, specjalne lub karne szkody, które mogą wynikać z dostępu do lub korzystania z tej strony lub zdjęć.

 

5. ODSZKODOWANIE.

W przypadku reprodukcji, wyświetlania, przesyłania, dystrybucji lub innego wykorzystania zdjęć lub ich części w sposób nieupoważniony przez Run Pixie, sp. z o. o., lub jeśli w inny sposób naruszysz prawa własności intelektualnej związane z jakimikolwiek obrazami na tej Witrynie, zgadzasz się ponosić odpowiedzialność w miejsce Run Pixie, sp. z o. o., jej filii, podmiotów stowarzyszonych, licencjodawców i przedstawicieli, a oni nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, wydatki, koszty lub szkody, w tym uzasadnione honoraria adwokackie, poniesione przez nich w wyniku nieautoryzowanego użycia zdjęć i/lub naruszenia przez Ciebie warunków niniejszej Umowy.

 

6. POLITYKA REFUNDACJI I WYMIANY

Jeśli stwierdzisz, że to, co otrzymałeś nie jest tym, co zamówiłeś, lub jest wadliwe w jakikolwiek sposób, Runpixie.com chętnie wymieni produkt.

– Wyślij e-mail na adres runpixie@runpixie.com w ciągu 7 dni od otrzymania towaru i daj nam znać, które elementy są nieprawidłowe lub wadliwe. Odpowiemy z instrukcjami dotyczącymi zwrotu i wymiany nieprawidłowego lub wadliwego produktu.

– Zwroty lub wymiana nie będą dokonywane w przypadku, gdy produkty są dostarczane w formie pokazanej na podglądzie.

– Wszystkie zdjęcia są dostępne na stronie internetowej przed zakupem. Obowiązkiem nabywcy jest upewnienie się, że kupuje właściwy produkt, zarówno pod względem zawartości, formy, jak i ilości. W przypadku, gdy produkt jest dostarczony zgodnie z zamówieniem nabywcy, nie będzie dokonywany zwrot ani wymiana.

– Zamówienia na zdjęcia cyfrowe nie będą zwracane, chyba że okaże się, że pobrane zdjęcia mają usterkę techniczną, która jest pod kontrolą Runpixie.com.

 

7. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Zmiany. Run Pixie sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tej Witrynie, niniejszej Umowie oraz innych informacjach zawartych w tej Witrynie w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Prosimy o zapoznanie się z Warunkami użytkowania podczas wizyty na stronie, ponieważ mogą one ulegać zmianom od czasu do czasu.

Prawo właściwe. Niniejsza umowa będzie podlegać prawu polskiemu, sądowi w Warszawie, bez odniesienia do jego przepisów dotyczących konfliktu prawa. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie reguluje tej umowy. Strona wygrywająca będzie miała prawo do odzyskania swoich uzasadnionych kosztów prawnych, w tym honorariów adwokackich związanych z tym aspektem roszczenia lub obrony, w którym wygrała, a wszelkie przeciwne nagrody za koszty będą kompensowane. Niezależnie od powyższego, RunPixie ma prawo do rozpoczęcia i prowadzenia wszelkich działań lub postępowań prawnych lub sprawiedliwych przed sądem właściwej jurysdykcji w celu uzyskania nakazu lub innego zabezpieczenia przeciwko użytkownikowi w przypadku, gdy w opinii RunPixie takie działanie jest konieczne lub pożądane w celu ochrony jego praw własności intelektualnej. Strony zgadzają się, że bez względu na inne obowiązujące przepisy o przedawnieniu, każde postępowanie arbitrażowe zostanie rozpoczęte w ciągu dwóch lat od aktów, zdarzeń lub wydarzeń dających podstawę do roszczenia.

Rozdzielność. Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszej umowy zostanie uznane za nieważne, nielegalne lub niewykonalne pod jakimkolwiek względem, nie powinno to mieć wpływu na ważność, legalność i wykonalność pozostałych postanowień. Takie postanowienia powinny zostać zmienione tylko w zakresie niezbędnym do tego, aby stały się wykonalne.

Zrzeczenie się. Żadne działanie żadnej ze stron, inne niż wyraźne zrzeczenie się na piśmie, nie może być interpretowane jako zrzeczenie się któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy.

Całość umowy. Żaden z warunków niniejszej umowy nie może zostać dodany lub usunięty, chyba że zostanie sporządzony na piśmie i zaakceptowany przez obie strony lub wydany elektronicznie przez RunPixie i zaakceptowany na piśmie przez użytkownika. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności pomiędzy warunkami niniejszego porozumienia a warunkami zawartymi w jakimkolwiek zamówieniu zakupu przesłanym przez Użytkownika, zastosowanie będą miały warunki niniejszego porozumienia.

Powiadomienie. Wszystkie zawiadomienia, które muszą być wysłane do RunPixie na mocy niniejszej umowy, powinny być wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszystkie powiadomienia dla użytkownika będą wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail określony na koncie użytkownika.

Podatki. Użytkownik zgadza się zapłacić i jest odpowiedzialny za wszelkie podatki od sprzedaży, podatki od użytkowania, podatki od wartości dodanej i cła nałożone przez dowolną jurysdykcję w wyniku udzielonej licencji lub korzystania z licencjonowanych treści.

Usuwanie zdjęć na życzenie. Fotografie znajdujące się w serwisie pochodzą z imprez masowych – publicznych biegów i wyszukiwane są przez biegaczy na podstawie ich własnych numerów startowych. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie (Sygn. akt V ACa 484/17), “Udział w imprezie publicznej oznacza zgodę na publikację wizerunku w związku z ową imprezą”, a art. 81 Prawa autorskiego mówi, że “Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku (…) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza”. Jednakże RunPixie zastrzega sobie prawo usunięcia zdjęć na życzenie osoby na nim się znajdującej. Jeżeli chciałbyś, aby Twoje zdjęcie zostało usunięte, prosimy o kontakt.

 

  1. UMOWA LICENCYJNA SPRZEDAJĄCEGO

Przesyłając treści do RunPixie, Ty (“Sprzedawca”) akceptujesz, że Twoje zdjęcia są rozpowszechniane na podstawie niniejszej licencji. 

Run Pixie, sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do przeglądu wszystkich zdjęć (“Treść”) przesłanych do RunPixie oraz do usunięcia – w dowolnym momencie – dowolnej Treści.

 

8.1. REJESTRACJA I PRZETWARZANIE INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU

Przy rejestracji konta użytkownika RunPixie, Użytkownik poda wymagane w formularzu rejestracyjnym dane osobowe i adresowe, w tym między innymi imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, adres pocztowy i adres e-mail (“Dane rejestracyjne”) oraz będzie informował Run Pixie, sp. z o. o. o wszelkich zmianach tych danych rejestracyjnych w okresie obowiązywania Umowy Użytkownika. Użytkownik będący osobą prawną powinien również podać informacje o osobie (osobach) kontaktowej (kontaktowych), która będzie miała dostęp do RunPixie.com w imieniu osoby prawnej. W przypadku podania przez Użytkownika niedokładnych, niekompletnych lub nieaktualnych Danych Rejestracyjnych, Run Pixie, sp. z o. o. ma prawo rozwiązać Umowę z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym i jednocześnie anulować lub odebrać Użytkownikowi dostęp do RunPixie.

W związku z rejestracją każdy Użytkownik zobowiązany jest ponadto do podania danych płatniczych dotyczących konta, na które mają wpływać płatności (“Dane płatnicze”). Rozwiązania płatnicze wspierane przez RunPixie od czasu do czasu są wymienione na RunPixie.com, a Użytkownik musi zarejestrować się w jednej z tych usług, aby móc korzystać z RunPixie.com.

Użytkownik zapewnia, że konto użytkownika i hasło, które rejestruje w celu korzystania z RunPixie, są przechowywane w odpowiedni sposób i chronione przed wykorzystaniem przez osoby trzecie. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie nieuprawnione użycie konta użytkownika i hasła Użytkownika do momentu, gdy Użytkownik zażąda, a Run Pixie, sp. z o. o. zablokuje dostęp do RunPixie dla określonej tożsamości Użytkownika.

Run Pixie, sp. z o. o. gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkownika lub osoby (osób) kontaktowej Użytkownika, które są przekazywane wraz z formularzem rejestracyjnym, w tym Dane rejestracyjne i Dane dotyczące płatności, oraz które są przesyłane za pomocą Aplikacji RunPixie (w tym Treści zawierające dane osobowe), a także informacje o korzystaniu przez Użytkownika z RunPixie, takie jak dane dotyczące ocen, geotagi i informacje o przesyłaniu i zakupie Treści, (łącznie “Dane osobowe”) w celu dostarczania i administrowania RunPixie oraz wypełniania zobowiązań wynikających z Umowy Użytkownika. W zakresie niezbędnym do świadczenia przez Run Pixie, sp. z o. o. usług, Run Pixie, sp. z o. o. może przekazywać Dane Osobowe dostawcom usług działającym w imieniu Run Pixie, sp. z o. o. oraz partnerom Run Pixie, sp. z o. o. Użytkownik lub osoby kontaktowe Użytkownika są uprawnione do wglądu w Dane Osobowe, które Run Pixie, sp. z o. o. zarejestrowała na ich temat i mogą w każdej chwili zażądać od RunPixie poprawienia lub usunięcia błędnych lub niekompletnych Danych Osobowych. Ponadto, Użytkownik może poprawiać swoje Dane Osobowe, logując się na swoje konto użytkownika w RunPixie. Poprzez akceptację niniejszej Umowy Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Run Pixie, sp. z o. o., Danych Osobowych zgodnie z niniejszym punktem. Run Pixie, sp. z o. o. nie jest uprawniona do przekazywania danych Użytkownika nikomu innemu niż partnerom, którzy wraz z Run Pixie, sp. z o. o. świadczą usługi w ramach RunPixie.

 

8.2. REGULAMIN DOTYCZĄCY TREŚCI ZAMIESZCZONYCH W SERWISIE RUNPIXIE.COM

Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za wszystkie zdjęcia, które przesyła, przetwarza lub obsługuje za pomocą RunPixie oraz za wszystkie dane, które Użytkownik przechowuje na serwerach Run Pixie, sp. z o. o. Run Pixie, sp. z o. o. nie przegląda i nie może przeglądać wszystkich Treści zamieszczanych na RunPixie i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Jakakolwiek kontrola Treści dokonywana przez Run Pixie, sp. z o. o. powinna być traktowana jedynie jako uprzejmość i nie ogranicza odpowiedzialności Użytkownika za Treści.

Użytkownik może korzystać z RunPixie wyłącznie zgodnie z Umową Użytkownika. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z RunPixie w sposób, który może przeciążyć, zakłócić, zaszkodzić, unieszkodliwić lub osłabić RunPixie, ani do korzystania z RunPixie w sposób, który może prowadzić do przekazywania, dystrybucji lub zamieszczania oprogramowania lub materiałów zawierających szkodliwy kod, takich jak wirus, bomby czasowe, cancelboty, robaki, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegowskie lub inne potencjalnie szkodliwe oprogramowanie, materiały lub informacje.

Użytkownik zobowiązuje się nie używać RunPixie w celu wgrywania, zamieszczania, wysyłania pocztą elektroniczną lub w jakikolwiek inny sposób przetwarzania lub przesyłania Treści niezgodnych z obowiązującym prawem (w tym m.in. informacji, które mogą być uznane za podżeganie do nienawiści rasowej, pornografii dziecięcej, pomówienia, zniewagi, podżegania do buntu, bezprawnego opisu przemocy, i/lub naruszenie praw autorskich lub jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej lub naruszenie ustawy o danych osobowych), Treści z nagością lub które w jakikolwiek inny sposób mogą być pomyślane jako groźne, obraźliwe, rasistowskie, obraźliwe, wulgarne i/lub nieprzyzwoite lub które wiążą się z naruszeniem sfery osobistej osoby prywatnej lub naruszeniem znaku towarowego lub praw autorskich osoby trzeciej lub innego prawa własności intelektualnej. Użytkownik jest również zobowiązany do nieużywania znaków towarowych lub znaków rozpoznawczych Run Pixie, sp. z o. o. w sposób inny niż ten, na który Run Pixie, sp. z o. o. wyraziła wyraźną zgodę.

Wyrażając zgodę na niniejszą Umowę Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Run Pixie, sp. z o. o. danych osobowych oraz Treści, a także na ujawnienie danych osobowych lub treści, jeżeli Run Pixie, sp. z o. o. jest do tego zobowiązana przepisami prawa lub jeśli RunPixie według własnego uznania uzna to za konieczne, aby (a) spełnić obowiązek prawny; (b) utrzymać w mocy Umowę z Użytkownikiem; (c) zareagować na stwierdzenia, że Treści i/lub Dane Osobowe stanowią naruszenie prawa osób trzecich lub w jakikolwiek inny sposób są niezgodne z prawem; lub (d) chronić interesy, prawa, własność lub bezpieczeństwo osobiste RunPixie, jej użytkowników lub społeczeństwa.

Jeśli Użytkownik uzna, że Treść dostępna na RunPixie narusza warunki niniejszej Umowy Użytkownika, taki Użytkownik może złożyć skargę do obsługi klienta RunPixie. W przypadku takiej skargi Run Pixie, sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego usunięcia danej Treści.

 

8.3. UDZIELENIE LICENCJI NA TREŚĆ Run Pixie, sp. z o. o.

Każdy Sprzedawca, który zamieszcza Treści do sprzedaży na RunPixie, niniejszym udziela Run Pixie, sp. z o. o. ogólnoświatowej, niewyłącznej, bezterminowej, nieodpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem do udzielania sublicencji) na wykorzystanie, reprodukcję, dystrybucję i wyświetlanie Treści w dowolnym celu, zarówno komercyjnym, jak i niekomercyjnym, w tym prawo do modyfikowania, reprodukcji, publikowania i wyświetlania Treści oraz tworzenia ich dzieł pochodnych, w dowolny sposób, a także do udzielania osobom trzecim i partnerom Run Pixie, sp. z o. o. prawa do udzielania sublicencji, Treści w ramach różnych funkcjonalności RunPixie od czasu do czasu oraz w ramach działalności Run Pixie, sp. z o. o. Licencja ta obejmuje bez ograniczeń promowanie RunPixie lub redystrybucję RunPixie w dowolnych formatach medialnych i poprzez dowolne kanały medialne (w tym kampanie promocyjne w mediach społecznościowych), przez cały okres udostępniania Treści przez Sprzedawcę na RunPixie.

Run Pixie, sp. z o. o. może od czasu do czasu udzielić operatorom publicznych wyszukiwarek pozwolenia na wykorzystanie wyszukiwarek lub pająków wyszukiwawczych do kopiowania Treści wyłącznie w celu tworzenia publicznie dostępnych indeksów wyszukiwawczych Treści. Każdy Sprzedawca wyraźnie zezwala Run Pixie, sp. z o. o. na udzielenie dostępu do Treści dla takich wyszukiwarek lub botów indeksujących.

Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie jakichkolwiek Treści przez innego Użytkownika niż Sprzedawca wymaga od takiego Użytkownika zakupu Licencji na Treści od RunPixie.

Dla uniknięcia wątpliwości, udzielenie licencji wieczystej oznacza, że Licencja na Treści pozostanie w pełnej mocy nawet wtedy, gdy Treści, do których odnosi się licencja, zostaną usunięte lub skasowane z RunPixie. Tym samym usunięcie/usunięcie Treści z RunPixie nie wpływa na Licencje na Treści sprzedane przed takim usunięciem/usunięciem.

 

8.4. WYCENA TREŚCI

Przesyłając Treści do RunPixie, Sprzedawca wyraża zgodę na publikację tych Treści do sprzedaży na platformach RunPixie i jej partnerów na takich warunkach i cenach, jakie Run Pixie, sp. z o. o. lub jej partnerzy stosują w momencie zakupu licencji (co zostało szczegółowo opisane poniżej).

Run Pixie, sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do ustalenia według własnego uznania Opłaty za Treść (jak określono poniżej) dla wszystkich Licencji na Treści publikowane na RunPixie. Run Pixie, sp. z o. o. zastrzega sobie ponadto prawo do dostosowania każdej takiej Opłaty za Treść w górę lub w dół według własnego uznania w dowolnym czasie, do prowadzenia tymczasowych kampanii promocyjnych obejmujących wszystkie lub niektóre Treści na RunPixie oraz do tworzenia pakietów, kompilacji i portfeli Treści oraz do ustalania cen takich kampanii, pakietów, itp. według własnego uznania.

 

8.5. ZGODY OD UCZESTNICZĄCYCH OSÓB/MODELI

Sprzedawca potwierdza, poprzez przesłanie Treści do RunPixie, że otrzymał wszystkie wymagane zgody od wszelkich osób prywatnych uczestniczących w Treściach (“Model Releases”) lub że Treści składają się ze zdjęć wykonanych w przestrzeni publicznej i taka zgoda nie jest konieczna.

 

8.6 BRAK NARUSZEŃ

Sprzedający oświadcza i gwarantuje Kupującemu oraz Run Pixie, sp. z o. o., że Sprzedający jest oryginalnym fotografem Zawartości i że posiada wszelkie prawa do Zawartości. Sprzedawca ponadto oświadcza i gwarantuje Kupującemu i Run Pixie, sp. z o. o., że Treść nie narusza żadnych praw autorskich, moralnych lub innych praw własności intelektualnej.

 

8.7. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność Opłaty za Treść dokonywana jest przez Kupującego poprzez proces zakupu na RunPixie i udostępnione tam przez Run Pixie, sp. z o. o. rozwiązanie(a) płatnicze. W związku z tym Run Pixie, sp. z o. o. otrzymuje Opłatę Licencyjną w imieniu Sprzedawcy oraz Opłatę Transakcyjną na własny rachunek. Wszystkie płatności są ostateczne i wiążące i nie będą zwracane Kupującemu w żadnych okolicznościach, chyba że w niniejszej umowie określono inaczej.

Po otrzymaniu przez Run Pixie, sp. z o. o. opłaty za Treści, Treści zostaną wydane Kupującemu do wykorzystania zgodnie z Licencją na Treści.

Opłata za Treści obejmuje zapłatę za wszystkie zdjęcia w Pakiecie Zdjęć (wybór zdjęć z biegu, zawierający zdjęcia biegacza o określonym numerze). 

 

8.8 UDOSTĘPNIANIE PROWIZJI SPRZEDAWCOM

Za udzielenie licencji na przesłane treści Sprzedający otrzymują rabaty na pakiety zdjęć pobrane z RunPixie, określone na stronie internetowej. Wspomniany rabat traktowany jest jako pełna zapłata za sprzedane przez Sprzedającego Licencje na Treści.

W przypadku niektórych biegów (jasno oznaczonych z góry), RunPixie może także wypłacać prowizje finansowe. Prowizje będą gromadzone na koncie użytkownika każdego Sprzedawcy w RunPixie. Sprzedawca może zażądać od Run Pixie, sp. z o. o. zwolnienia prowizji otrzymanych przez Run Pixie, sp. z o. o. w imieniu Sprzedawcy poprzez funkcję “Cash Out” podłączoną do konta użytkownika Sprzedawcy po osiągnięciu minimalnego poziomu prowizji określonego przez Run Pixie, sp. z o. o. lub jej partnerów. W przypadku otrzymania przez Run Pixie, sp. z o.o. wniosku o zwolnienie najpóźniej ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, saldo na koncie użytkownika Sprzedawcy z dnia złożenia wniosku o zwolnienie zostanie wypłacone na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego zgodnie z danymi płatniczymi zarejestrowanymi przez Sprzedawcę. Wypłata ta będzie traktowana jako pełna zapłata za sprzedane przez Sprzedawcę Licencje na Treści. Run Pixie, sp. z o. o. zachowuje prawo do innych rozwiązań w zakresie “Cash Out”, które w takim przypadku zostaną opisane na stronie internetowej RunPixie. RunPixie pomniejszy wypłatę o koszt jej realizacji narzucony przez zewnętrznego partnera rozliczeniowego. RunPixie może także zażądać realizacji wypłaty przez Sprzedawcę po przekroczeniu określonej kwoty zgromadzonych prowizji. 

Jeżeli Sprzedawca nie zażąda zwolnienia skumulowanych Prowizji w ciągu dwudziestu czterech (24) miesięcy od daty sprzedaży Licencji na Treści lub jeżeli Sprzedawca w tym samym okresie nie dostarczy ważnych Danych o Płatności umożliwiających Run Pixie, sp. z o. o. zwolnienie skumulowanych Prowizji, takie Prowizje przepadną na rzecz Sprzedawcy i zostaną naliczone Run Pixie, sp. z o. o.

Run Pixie, sp. z o. o. zachowuje prawo do korekty płatności dokonanych na rzecz Sprzedawcy oraz do odzyskania wszelkich kwot, które nieprawidłowo zostały wypłacone Sprzedawcy, bez względu na przyczynę takiej nieprawidłowej wypłaty.

Wiążącą wersją niniejszej umowy jest wersja anglojęzyczna. Wersja polska opiera się na automatycznym tłumaczeniu DeepL.